PGN BANER

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument o charakterze strategicznym przyjmowany na poziomie gminy lub związków gmin, który definiuje cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Korzyści dla gminy z posiadania PGN

 • Niezbędny dokument, by pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu publicznego czy modernizacji sieci ciepłowniczych, itp.
 • Poprawa wizerunku władz samorządowych
 • Edukacja społeczeństwa lokalnego w zakresie ochrony środowiska
 • Oszczędności w budżecie dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii (zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświetleniem ulic, itp.)
 • Poprawa zarządzania zasobami gminy i realizacja zadań wynikających z założeń polityki klimatycznej
 • Przygotowanie planu inwestycyjnego gminy związanego z energią i ochroną środowiska
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

Struktura dokumentu

1. Streszczenie

2. Ogólna strategia

 • Cele strategiczne i szczegółowe
 • Stan obecny (inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń)
 • Identyfikacja obszarów problemowych
 • Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

 • Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania
 • Krótko/średnioterminowe działania/zadania

(opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)

5. Wskaźniki monitorowania

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT: biuro@agdoradztwo.pl   tel. 61 890 83 50