Projekt „Moja firma - moja szansa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-­2020, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.3, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Realizatorem projektu jest Adam Górski AG Doradztwo w partnerstwie z ERMAC Maciej Raatz.

Projekt ma na celu wzrost przedsiębiorczości oraz aktywności zawodowej uczestników projektu z terenu województwa wielkopolskiego poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 45 UP (28K) oraz udzielenie 35 dotacji na otwarcie działalności gospodarczych w okresie do 30.11.2020.

Projekt skierowany jest do 45 osób (28K i 17M) bezrobotnych (15 osób) lub biernych zawodowo (30 osób), które należą do jednej z następujących grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotni nieprzerwanie przez okres ponad 12 mcy),
 • kobiety.
Kryteria dotyczące Uczestników projektu:

Uczestnikami projektu mogą być WYŁĄCZNIE osoby, które:

 • są powyżej 30 roku życia
 • nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12m-cy przed przystąpieniem do projektu (wpis do CEIDG lub KRS lub działalność na podst. odrębnych przepisów)
 • nie prowadzą gospodarstwa rolnego powyżej 2ha
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków
 • nie są powiązane z Wnioskodawcą
 • nie mają zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i obejmuje następujące etapy:
1) Rekrutacja – weryfikacja formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych oraz diagnoza kompetencji zawodowych i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego (4 godz./osobę - 3 godz. na diagnozę UP (rozmowa,testy, potrzeby szkoleniowe) i 1 godz. na przygotowanie opinii i ustalenie ścieżki wsparcia UP w projekcie).

2) Wsparcie doradczo-szkoleniowe – szkolenia grupowe (3 grupy po 14-16 osób, 60 godz./grupę) oraz szkolenia indywidualne (3 godz./osobę, 1-3 spotkań).

3) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – maksymalnie 24.000,00 PLN netto.

4) Wsparcie pomostowe – udzielane w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej i/lub bezzwrotnej pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 1.626,00 zł netto w okresie pierwszych 6 m-cy od uruchomienia działalności gospodarczej – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestników projektu.
Zakres tematyczny szkoleń grupowych:
Moduł 1: Prawne aspekty prowadzenia firmy – w tym prawo pracy, podatkowe, handlowe, cywilne, ubezpieczenia społeczne, przepisy BHP - 7 godz./grupę.

Moduł 2: Podstawy księgowości i planowanie finansowe – w tym prowadzenie księgowości, dokumenty księgowe, programy księgowe do obsługi firm, rozliczenia z ZUS i US - 10 godz./grupę.

Moduł 3: Codzienność prowadzenia firmy – w tym techniki sprzedaży, pomysł na biznes, badanie rynku, pozyskiwanie środków zewnętrznego finansowania, marketing, kwestie związane z poprawą rentowności - 15 godz./grupę.

Moduł 4: Zasady sporządzania biznesplanu – w tym zasady przygotowania, planowanie finansowe, strategia marketingowa, cel i struktura planu, wstępna ocena biznesplanów - 20 godz./grupę.

Moduł 5: Negocjacje i sprzedaż osobista – w tym autoprezentacja, negocjacje, pokonywanie barier, kultura organizacyjna, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i zmianą - 8 godz./grupę. Założone godziny modułów mogą się zmieniać w zależności od zapotrzebowania grupy.
Zakres tematyczny szkoleń indywidualnych:
 • zajęcia uzupełniające związane z poszerzeniem tematyki, związane ze zdiagnozowanymi potrzebami UP
 • indywidualne konsultacje biznesplanu
Planowane efekty realizacji projektu:
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 35 osób

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 45 osób

Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach programu – 18 usług

Ilość godzin grupowego wsparcia szkoleniowo-doradczego – 180 godzin

Ilość godzin indywidualnego wsparcia szkoleniowo-doradczego – 135 godzin

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały finansowe wsparcie pomostowe w programie – 35 osób

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35 miejsc

Liczba przedsiębiorców pozytywnie oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu działalności gospodarczej w ramach programu – 18 przedsiębiorców

Liczba osób pozostających bez pracy, które utrzymały działalność gospodarczą założoną po otrzymaniu środków w programie przez minimum 12 m-cy – 35 osób

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii – 6 sztuk

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) – 6 sztuk.